Veelgestelde vragen over werken met Omaha System Intramuraal

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen | Omaha System in verpleeghuizen (intramuraal)

Veelgestelde vragen over werken met Omaha System Intramuraal

Hieronder staan alle veelgestelde vragen en antwoorden over werken met het Omaha System Intramuraal. Kijk in het overzicht of het antwoord op je vraag misschien al een keer gegeven is. Staat het antwoord er niet bij neem dan contact met ons op of neem een kijkje bij de overige veelgestelde vragen.

Loop je in de praktijk tegen een vraag aan over het gebruik van het Omaha System? Stel je praktijkvraag!

 • Past aandacht voor het welbevinden en welzijn in de Omaha System-systematiek?

  Ja, dat gaat goed samen, alle aandachtsgebieden zijn immers gericht op het toevoegen van welbevinden in het leven van de cliënt. 

  Toelichting:

  Zorg en ondersteuning intramuraal is vooral gericht op prettig en veilig wonen en welbevinden van de cliënt. Cliënten brengen in het verpleeghuis immers (meestal) het laatste deel van hun leven door.  Hiervoor moet je weten: wie is de cliënt en wat is voor hem en zijn naasten belangrijk? Deze informatie haal je uit het levensverhaal van de cliënt en uit je intake gesprek (aanleiding). Dit werk je uit in de aandachtsgebieden, acties en actievlakken.

 • Hoe leg je welbevinden en welzijn vast in het zorgplan?

  Aandacht voor welbevinden is een belangrijk onderdeel van het zorgplan. Iedere geplande actie is gericht op welbevinden. Afhankelijk van wat je wilt bereiken met de cliënt kies je een aandachtsgebied. Gaat het om welbevinden in het contact met anderen of om een zinvolle dagbesteding? Dan kies je wellicht voor het aandachtsgebied ‘sociaal contact’. Of houden levensvragen de cliënt bezig? Dan staat dit bij het aandachtsgebied ‘spiritualiteit’. Of is het voor de cliënt belangrijk om meer te kunnen bewegen, dat kies je het aandachtsgebied 'fysieke activiteit’. 

  Daarnaast neem je ook geplande welzijnsactiviteiten op zoals deelname aan de verenigingen in het huis, zoals het schilderen op dinsdagochtend, bloemschikken op woensdagmiddag of ’s zondags naar de kerk. Je wilt hier rekening mee houden in je planning van de zorg en er een belangstellend gesprek over kunnen voeren. Dit soort activiteiten zet je in de cliëntagenda. Indien geen cliëntagenda in het ECD aanwezig is, kun je de welzijnsactiviteiten, zoals hierboven beschreven, opnemen in het zorgplan.

 • Kunnen verzorgenden werken met Omaha System?

  Wat zijn hun ervaringen met ‘Omaha System-zorgplannen’?
  Kunnen verzorgenden een zorgplan maken met Omaha System?
  Welke ondersteuning hebben verzorgenden hierbij nodig?

  Ja, verzorgende kunnen goed uit de voeten met Omaha System. Ze kunnen een zorgplan maken met Omaha System, ze kunnen wel ondersteuning nodig hebben bij het klinisch redeneren.

  Toelichting:

  De praktijk laat zien dat verzorgenden zeker kunnen werken met Omaha System. Dit blijkt uit ervaringen in de praktijk. Verzorgenden zijn overwegend positief, zij vinden het prettig werken en willen liever niet terug naar het zelf moeten formuleren van doelen en acties, zoals voorheen. Ze zijn geholpen met de aan te klikken mogelijkheden. In de toelichting bij de streefscore kunnen ze aangeven waar je met de acties naar toe werkt.
  De ervaring is ook dat de verzorgende, die de cliënt goed kent, juist goed in staat is aandachtsgebieden te kiezen op basis van de signalen en symptomen die ze ziet bij de cliënt en daar vervolgens acties (actievlakken) op in te zetten.

  Belangrijk is een eenduidige instructie en gebruik van duidelijke taal. Bij het maken van het zorgplan is het belangrijk dat de verzorgende kan terugvallen op:

  • een collega die ervaren is in het werken met het ECD en met Omaha System, vooral als een verzorgende maar van een paar cliënten het zorgplan maakt en aanpast. De basishandleiding zorgplan maken  en de oefen-zorgplannen intramuraal  blijken helpend als praktisch naslagwerk en instructie.
  • een (kwaliteits-)verpleegkundige die ondersteunt bij het redeneer- en besluitvormingsproces in het methodisch werken: welke aandachtsgebieden spelen, wat wordt het gewenst resultaat en welke acties leiden daartoe. De verpleegkundige vervult een coachende rol op inhoud.
 • Is er een verschil tussen het werken met Omaha System intra- en extramuraal?

  Nee, de toepassing is hetzelfde. Omaha System staat voor eenheid van taal, de taal kan zowel intra- als extramuraal gebruikt worden. Alleen door het verschil tussen deze sectoren zullen de zorgplannen andere accenten hebben. Intramuraal zal het accent liggen op wonen en welbevinden, extramuraal meer op het zo zelfstandig mogelijk leven en het versterken van het sociaal netwerk.

  Toelichting:

  Zowel intra- als extramuraal is een kwaliteitskader vastgesteld. Het accent intramuraal ligt op wonen en verblijf met blijvende ondersteuning en toezicht en op veiligheid met veel aandacht voor welbevinden en welzijnsactiviteiten. In de wijkverpleging ligt het accent op herstel, zelfredzaamheid en het opzetten van een vangnet in de sociale leefomgeving en is zorg gericht op thuis kunnen blijven wonen en voorkomen van overbelasting van de mantelzorg.

  Omaha System staat voor eenheid van taal, de taal kan zowel intra- als extramuraal gebruikt worden. De aandachtsgebieden, signalen en symptomen en de acties zijn dan ook hetzelfde. Wat je wilt bereiken met de zorg kan verschillen. In de wijkverpleging zullen scores op bv. zelfredzaamheid anders zijn dan intramuraal. Extramuraal wil je (in dit voorbeeld) dat cliënten weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met of zonder hulpmiddel of inzet van mantelzorg. Intramuraal streef je er naar, in overleg met de cliënt, de zelfredzaamheid die de cliënt nog heeft zo veel mogelijk te behouden.  
  Intramuraal wordt er door sommige organisaties voor gekozen de herhalende praktische dagelijkse zorg met een ADL-kaart/Zorgkaart vast te leggen onder het aandachtsgebied ‘persoonlijke zorg’. Wanneer een onderdeel daarvan extra aandacht behoeft bv de client heeft blaasjes in de mond, wordt het aandachtsgebied mondgezondheid gestart. Zie ook basishandleiding zorgplan maken.

 • Waar let de inspectie op bij het werken met Omaha System intramuraal?

  De inspectie gaat na of je de zorg zo uitvoert als je hebt afgesproken in het zorgplan. Dat is voor alle organisaties hetzelfde en heeft niets te maken met of je werkt met Omaha System.

  Toelichting

  De inspectie gaat na of je de zorg zo uitvoert als je hebt afgesproken in het zorgplan. Daarnaast wordt gekeken:

  • of er zichtbaar gewerkt wordt vanuit het kwaliteitskader en of je de vraag van de cliënt weet te vertalen in het zorgplan. Dus, wordt zichtbaar in het zorgplan dat er aandacht is voor prettig en veilig wonen (denk aan tijdig signaleren van risico’s) en welbevinden van de cliënt?
  • of er gerapporteerd wordt op de acties in het zorgplan en
  • of er methodisch gewerkt wordt, dus wordt de zorg geëvalueerd, worden de uitkomsten daarvan gebruikt om de doelen aan te passen of om zorgvragen die niet meer spelen of opgelost zijn te stoppen en nieuwe zorgvragen op te nemen als aandachtsgebied?
 • Hoe verzamel en onderzoek je de gegevens (assessment of intake) met Omaha System intramuraal?

  Zijn er goede opname formulieren gebaseerd op Omaha System?
  Geeft Omaha System aan hoe risicosignalering moet worden gedaan?

  Omaha System schrijft niet voor hoe de informatie die nodig is om de zorgvraag van de cliënt vast te stellen, verzameld moet worden. Er bestaan verschillende professioneel verantwoorde methoden. Er is wel een hulpmiddel voor de intake.

  Toelichting

  Informatie over de cliënt verzamelen is iets wat je voortdurend doet. Dat geldt voor alle disciplines. Ieder verzamelt informatie vanuit observaties en metingen bij de cliënt en de naasten. Gebruik de informatie van de vrijwilligers, de behandelaars en zorgverleners. Op basis van deze informatie beslis je wat de zorgvraag (aandachtsgebied) is en of er misschien risico’s zijn die de cliënt loopt, en wat je dus goed in de gaten moet houden (monitoren).

  Omaha System schrijft niet voor welk formulier of welke lijst je moeten gebruiken om de juiste informatie van de cliënt of zijn naasten te krijgen. Veel organisaties gebruiken de vier domeinen van Omaha System. Belangrijk is dat de zorgvraag van de cliënt duidelijk wordt. Intramuraal wordt er ook vaak een levensboek gemaakt. Als je het levensverhaal van de cliënt kent kun je bepaalde vragen, gewoontes of gedrag vaak veel beter begrijpen waardoor je de zorg die je geeft veel persoonlijker kunt maken.

  Voor risicosignalering hebben veel organisaties een ‘risicosignaleringslijst’ gemaakt. Vanuit Omaha System gezien is dat niet noodzakelijk. Het signaleren van risico’s is een voortdurend proces. Wanneer je een risico ziet bij een cliënt en je wilt dat in de gaten houden, kun je er voor kiezen een potentieel aandachtsgebied te starten. Je blijft observeren en meten (soort actie: Monitoren en Bewaken) zodat je snel weet of je actie moet ondernemen en de zorgvraag (het aandachtsgebied) actueel wordt. 

 • Hoe rapporteer je in een Omaha System intramuraal op de doelen (scores) die je hebt gesteld?

  Of je nu met Omaha System werkt, of met een ander systeem, belangrijk is dát je rapporteert en de voortgang van de zorg vastlegt. Voor elk aandachtsgebied zijn doelen (scores evt. met specificatie) vastgelegd waar je met de cliënt naar toe werkt. Je rapporteert wat je opvalt, je observaties, metingen en de ervaringen van de cliënt. Je volgt de richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van de V&VN.

 • Hoe gebruik je Omaha System bij evaluaties/MDO’s of zorgleefplangesprekken?

  Het doel van een Multidisciplinair Overleg is de doelen (scores) en de bijbehorende acties van het zorg- en behandelplan te toetsen en als dat nodig is bij te stellen. De aandachtsgebieden, (streef)scores en acties uit het zorgplan worden geëvalueerd. De huidige (gezondheids-)situatie van de cliënt wordt onder de loep genomen, de aandachtsgebieden en acties voor de komende zorgperiode worden opnieuw vastgesteld.

  Toelichting

  De ‘taartpunten’ in het Omaha System model (zie afbeelding) zijn de verschillende stappen die je in je zorg steeds doorloopt. Vaak doe je dat heel snel en onbewust. In het MDO doe je dat bewust, samen met anderen. Soms is de cliënt/contactpersoon aanwezig. Of je kunt het samen met de cliënt/ contactpersoon voorbereiden. 

  Evalueer uitkomst per gebied.

  Je kijkt terug op de afgelopen zorgperiode. Je evalueert de aandachtsgebieden in het zorgplan, je gaat na of de streefscores bereikt zijn en waarom dit wel/niet gelukt is.
  Voor de evaluatie gebruik je de gegevens uit de rapportage van de afgelopen zorgperiode, je vraagt aan je collega’s of ze het eens zijn met de conclusies die je trekt uit wat je in de rapportages leest. Ook vraag je  de cliënt/zijn naasten hoe ze de zorg ervaren, of ze tevreden zijn met het resultaat of wat ze graag anders zouden zien. 

  Vragen die je kunt stellen bij de evaluatie:

  • Zijn de streefscores van de aandachtsgebieden bereikt? Waarom wel/niet?
  • Kunnen er aandachtsgebieden gestopt worden omdat de doelen behaald zijn of omdat ze niet meer van toepassing zijn? 
  • Werken de acties die je afgesproken had om de doelen (streefscores) te behalen? Dat wil zeggen, zijn de juiste acties gekozen, zijn er acties die misschien tot een beter resultaat kunnen leiden? Kun je je acties aanvullen met wensen van de cliënt/zijn naasten?
  • Zijn er gegevens uit de rapportage, van je collega’s, van de cliënt/zijn naasten waarvoor je nieuwe aandachtsgebieden wil starten? Zijn er nieuwe risico’s die zich voordoen?  Bijvoorbeeld omdat de (gezondheids)situatie van de cliënt veranderd is?

  Stel (aandachts-)gebied vast

  Tijdens het MDO neem je zowel de evaluatie op het vorige zorgplan als de ‘nieuwe’ informatie onder de loep. Op basis van alle informatie maak je afspraken met de cliënt/zijn contactpersoon en andere betrokkenen over wat er veranderd wordt in het zorgplan.

  • Welke aandachtsgebieden worden gestopt
  • Worden nieuwe (potentiële) aandachtsgebieden gestart
  • Blijven doelen (streefscores) hetzelfde of worden ze bijgesteld
  • Worden acties gestopt en mogelijk nieuwe acties gestart

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.